Trang chủ Chuyên đề Tin trong nước

Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở
(Ngày đăng :19/10/2014 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lò Văn Giàng đã có bài phát biểu kết luận quan trọng. Cổng Thông tin điện tử trích đăng bài phát biểu này.

Hiện nay tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến rất phức tạp, khó lường có tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự ở một số địa bàn. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề quyết định sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cũng là tiền đề giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị yêu cầu Đại hội đại biểu các cấp cần phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và đặc điểm tình hình của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn và thống nhất ban hành Kế hoạch của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay của tỉnh.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt của tỉnh cần nhận thức sâu sắc về các nội dung được quán triệt, triển khai tại Hội nghị lần này; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, chủ trương nêu tại Chỉ số 36 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các chủ trương về xây dựng cấp ủy khóa mới đảm bảo nâng cao chất lượng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tính kế thừa phát triển; yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số bằng hoặc cao hơn hiện nay; lãnh đạo thực hiện một số chủ trương về bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương; bố trí các đồng chí không tham gia cấp ủy thì cũng thôi giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan nhà nước có cơ cấu ủy viên,… đảm bảo phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Hai là, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng cần tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh tại địa phương, đơn vị mình để đảm bảo đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp mình và cấp dưới; chuẩn bị công tác nhân sự, bầu cử cấp ủy; số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành đại hội các cấp và việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội,…

Ba là, lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên. Với tinh thần thẳng thắn, báo cáo chính trị của các Đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,… Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy phải đề cao tinh thần tự phê bình và và phê bình, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, làm rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục và có lộ trình khắc phục phù hợp. Trên cơ sở báo cáo chính trị, các cấp ủy cần xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với địa phương và hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn,…

Bốn là, lãnh đạo công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng Ban chấp hành Đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các cấp ủy đảng cần tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Chú ý phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín và trách nhiệm của cán bộ, nhất là tinh thần, thái độ nghiêm túc, chủ động tích cực trong việc khắc phục, sửa chữa tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Cùng với đó, cần tập trung xem xét, giải quyết xử lý dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ…

Năm là, cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác của một nhiệm kỳ và rút ra những bài học, kinh nghiệm cần thiết cho việc đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tôi tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

*Tiêu đề do Ban biên tập đặt.

Tin liên quan

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng(17/12/2019 7:49:37 SA)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/12/2019(16/12/2019 7:56:00 SA)

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới(06/12/2019 3:22:29 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sau 28 ngày làm việc(28/11/2019 8:35:25 SA)

Các nước ASEAN mong muốn hợp tác, kết nối toàn diện với Hàn Quốc(27/11/2019 7:52:37 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down