Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
(Ngày đăng :14/04/2016 7:08:47 SA)


Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

(laichau.gov.vn) Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, sinh hoạt tư tưởng là một khâu quan trọng, có tính “mở đường” trong hoạt động của Đảng để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Xác định được vai trò quan trọng đó, những năm qua, đặc biệt là sau 02 năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng từng bước được nâng lên.

Việc hướng dẫn, tổ chức và thực hiện các khâu trong hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết kịp thời, sát thực hơn. Cách thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết bước đầu đã có sự đổi mới; cơ bản phù hợp với từng đối tượng và nội dung từng Nghị quyết.

Các cấp, các ngành đã quan tâm kiện toàn, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát về việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Tiêu biểu trong việc tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải kể đến Đảng bộ huyện Tam Đường. Là đảng bộ có 2.284 đảng viên, sinh hoạt ở 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong những năm qua, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện ủy Tam Đường xác định cùng với việc học tập, tuyên truyền, quán triệt, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả, quyết định việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở gắn với mỗi chỉ thị, Nghị quyết hoặc kết luận của Trung ương, của tỉnh… Trong quá trình xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng, huyện Tam Đường luôn tuân thủ quy trình, các bước xây dựng và triển khai theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như: Nghiên cứu kỹ những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện sao cho sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định: Việc triển khai thực hiện Đề án đã đáp ứng một phần yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn đảng bộ tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng thì vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án ở một số chi, đảng bộ chất lượng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính sáng tạo. Công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, nội dung chưa sát với điều kiện thực tiễn. Hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có mặt còn hạn chế, nội dung, hình thức tuyên truyền có thời điểm chưa phong phú. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong tuyên truyền, học tập các Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên chưa thực sự chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy cơ sở còn chậm đổi mới các khâu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Công tác nghiên cứu biên soạn tài liệu học tập Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của nhiều đảng bộ chưa đạt yêu cầu,…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các nội dung cần thực hiện là:

Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và các nhóm giải pháp đã nêu trong Đề án; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án của Đảng bộ sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; phân công cán bộ đoàn thể cấp huyện giúp cơ sở đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết phù hợp, thiết thực với từng đối tượng và điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị để huy động tối đa sức mạnh trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Tăng cường đổi mới và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp truyền đạt, cập nhật thông tin cho báo cáo viên trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Đổi mới các khâu trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch của các thế lực, nâng cao cảnh giác cách mạnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức, làm lướt trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành phố Lai Châu(28/10/2019 2:38:09 CH)

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử(15/11/2019 2:01:40 CH)

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down