Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Ngày đăng :29/05/2019 8:48:55 CH)


Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Sáng 29/5, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với 8 điểm cầu các huyện, thành phố và 36 điểm cầu các xã trong toàn tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đánh giá: Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch của tỉnh kịp thời, nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người được nâng lên. Góp phần giữ gìn vào phát huy giá trị trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, xây dựng nếp sống có ý thức tự trọng, tự chủ, đề cao nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng pháp luật; trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt. Các thiết chế văn hóa được đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được Nhân dân đồng tình và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia…

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, đã có 24/49 chỉ tiêu trong Kế hoạch số 1207-KH/UBND của UBND tỉnh đề ra đạt và vượt. Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhiều địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa. Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định, một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng để triển khai thực hiện còn chậm, thiếu cụ thể, chưa sát với điều kiện thực tiễn, có nơi chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết... Xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, thời gian tới Tỉnh ủy Lai Châu xác định 8 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo về thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho thấy: Từ việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu các loại báo, tạp chí của Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã học tập kinh nghiệm, khai thác tiềm năng, lợi thế, vận dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật từ báo chí vào lao động, sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương và có hiệu quả thiết thực. Đồng thời, thông qua đọc và nghiên cứu báo chí, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, nhất là về chính trị, tư tưởng; nghiên cứu, tiếp thu kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, nắm bắt, thông tin kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước… từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết của dân tộc, sự tin tưởng và đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nền nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, do đó chưa thật sự chú trọng khai thác, sử dụng thông tin trên báo, tạp chí của Đảng; Hệ thống thư viện, tủ sách ở cơ sở hoạt động chưa thường xuyên; một số điểm bưu điện văn hóa xã chưa thu hút được độc giả đến nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng nói chung, các báo, tạp chí chuyên ngành nói riêng…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Thông tin về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận về các nội dung được sơ kết đó là: Phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tam Đường; thực trạng và giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay; xây dựng đời sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức Lễ hội trên địa bàn huyện Phong Thổ; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng môi trường văn hóa trong các chi bộ, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; thực trạng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Sìn Hồ hiện nay, giải pháp trong thời gian tới…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là các cơ quan đơn vị làm công tác tư tưởng - văn hóa của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 33-NQ/TW và Kết luận 29-KL/TW của Trung ương.

Từ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ rõ và một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện những năm qua, để Nghị quyết, Kết luận của Trung ương tiếp tục được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị lần này các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số các nhiệm vụ cụ thể:

Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW và các chủ trương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu; mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức toàn diện hơn về tầm quan trọng, giá trị to lớn của việc xây dựng phát triển văn hóa con người chính là nhân tố quyết định sự vững bền của đoàn kết dân tộc là khai thác, phát huy sức mạnh nội sinh trong cộng đồng và trong mỗi con người; đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình trong xây dựng văn hóa con người Lai Châu, tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức trong đời sống tinh thần và trong Nhân dân, lên án kịp thời những hành vi thiếu văn hóa; chú trọng xây dựng và phát triển các giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, giàu tình thương, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội, phát triển giá trị đạo đức trong cộng đồng, trong thế hệ trẻ, trong trường học…; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quan tâm thường xuyên đối với công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, trong các lễ hội văn hóa, chăm lo hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phát huy vai trò của nghệ nhân trong khai thác và phát triển các giá trị tinh thần trong sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc; quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Đối với Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI): Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; đảm bảo các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có đầy đủ, kịp thời Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Lai Châu theo đúng quy định. Chú trọng việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành thường xuyên trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị.

Đối với Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến địa phương khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt việc phòng, chống, khống chế bệnh dịch. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi...

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành phố Lai Châu(28/10/2019 2:38:09 CH)

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down