Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Lai Châu: Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
(Ngày đăng :10/10/2015 8:14:04 CH)


Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(laichau.gov.vn) Những năm qua, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung này.

PV1: Xin đồng chí cho biết kết quả và những chuyển biến rõ nét nhất của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ?

Đ/c Giàng Páo Mỷ: Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được ban hành, các cấp uỷ Đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau 4 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: Kết quả học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; tạo thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; nhận diện những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thấy rõ tính cấp thiết phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chỉnh đốn và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện nghiệm túc. Sau kiểm điểm, mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, cấp uỷ viên đã xác định được nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với sinh hoạt của từng tổ chức Đảng từ cở sở đến tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, một số cấp ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm và giải quyết những vấn đề liên quan đến đoàn kết nội bộ. Ý thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên được chú trọng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường và từng bước siết chặt, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tài liệu học tập "Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu làm theo lời Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu" và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Các sở, ngành đã rà soát chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, ban; quy định cụ thể trình tự giải quyết công việc, phối hợp công tác, tránh chồng chéo. Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc được chú trọng. Chất lượng đánh giá cán bộ, xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng được nâng lên.  Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Giải quyết dứt điểm tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị.

Việc chấp hành quy chế làm việc, sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ, tự phê bình và phê bình thường xuyên, nề nếp, chặt chẽ hơn. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được đề cao; lề lối làm việc từng bước đổi mới gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Nhiều tập thể đã thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ phù hợp. Đồng thời, đã ban hành một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc, biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai ở một số xã, bản gắn với trách nhiệm cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.  

PV2: Đồng chí có nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI?

Đ/c Giàng Páo Mỷ: Để đạt được kết quả nêu trên cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của cấp uỷ Đảng. Hoạt động của cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ, tổ chức Đảng phải thực hành dân chủ thực sự, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm cá nhân, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, xây dựng tập thể có tính chiến đấu cao là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Hàng năm các cấp uỷ Đảng cần tổ chức kiểm điểm đánh giá một cách nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, nhất là kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện 3 vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Chủ động công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, ngăn chặn tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.

PV3: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm gì?

Đ/c Giàng Páo Mỷ: Thời gian tới, tỉnh xác định cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau: Tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chú trọng những việc khắc phục chưa hiệu quả, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình hàng năm. Đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, định hướng đúng, kịp thời trên lĩnh vực tư tưởng; chủ động, linh hoạt xử lý có hiệu quả đối với những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng, bảo đảm chất lượng và có tính bền vững. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát theo 3 vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trong Đảng.

Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và những văn bản cụ thể của tỉnh về công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên. Bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo, vai trò người đứng đầu; tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy, mở rộng hoạt động chất vấn trong Đảng. Chú trọng phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân./.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành phố Lai Châu(28/10/2019 2:38:09 CH)

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện mô hình bệnh viện thông minh ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu(11/11/2019 3:08:03 CH)

Đính chính Thông báo số 37 ngày 11/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu.(15/11/2019 9:21:26 SA)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(15/11/2019 11:09:34 SA)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(14/11/2019 2:45:30 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down