Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

*Nội dung của Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới
(Ngày đăng :31/12/2015 8:13:34 SA)


Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức sáng 28/12, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 18/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trước thềm năm mới 2016, hôm nay, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị…

Tại Hội nghị này, chúng ta sẽ được nghiên cứu, quán triệt các nội dung quan trọng của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để việc nghiên cứu, quán triệt và học tập đạt mục đích và yêu cầu đề ra, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi xin phát biểu một số nội dung như sau:

1. Về học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 30 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, Tỉnh ta sau 12 năm chia tách, thành lập, đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 50 đồng chí tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức cách mạng, đại diện cho hơn 23 nghìn đảng viên để gánh vác những trọng trách do Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Các văn kiện tại Đại hội lần này là sự tổng kết giữa lý luận và thực tiễn tỉnh ta trong nhiệm kỳ 2010-2015, là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”, Đại hội đã quyết định chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới. Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những nội dung được quán triệt, học tập tại Hội nghị lần này phải bám sát nội dung các văn kiện Đại hội, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm như: Chủ đề Đại hội; những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 năm 2010-2015; trong đó, đặc biệt chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2015-2020, từ đó căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

2. Đối với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, nước ta đã 3 lần thực hiện tinh giản biên chế, đạt được một số kết quả quan trọng, tuy nhiên việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, hiệu quả chưa rõ nét, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã. Tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án tinh giản biên chế và quán triệt, thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XI và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã đề ra. Phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Bảo đảm sự lãnh đạo và sự quản lý thống nhất của Đảng đối với biên chế của toàn hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong quá trình thực hiện…”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện. Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đại biểu cần quán triệt tốt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; rà soát, sắp xếp, kiện toàn toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự nhất trí, quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết…

Những nội dung của Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực học tập, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, từ đó triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trân trọng cảm ơn!

*Tiêu đề do Ban Biên tập đặt

 

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down