Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 (*)

(Ngày đăng :11/12/2017 9:04:41 SA)


Đ/c Vũ văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

(laichau.gov.vn) Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Kính thưa: đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa: Đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực HĐND Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh phấn khởi được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018; các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các Nghị quyết.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, qua thẩm tra của các Ban và thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các địa phương cơ sở; sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự tích cực của doanh nghiệp, sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều đạt, vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả đạt được trong năm 2017 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy.

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích những hạn chế chủ yếu, đó là: Chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng biên giới còn chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế; chuyển biến chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng còn nhiều khó khăn; chất lượng xây dựng bản làng, khu phố văn hóa còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này còn cao; chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của một số sở, ngành còn chậm; năng lực điều hành hoạt động của chính quyền ở một số cơ sở ở một số xã còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

Những hạn chế nêu trên có trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và của người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị cần được khắc phục.

Trên cơ sở kết quả năm 2017, chủ trương của Tỉnh ủy và dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã quyết định kế hoạch năm 2018 với 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

(1). Về kinh tế: Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ. Tích cực thực hiện các biện pháp phát triển nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương xiết chặt quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; sớm phân khai nguồn lực, chính sách cho thực hiện các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND; phân bổ nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý ngăn ngừa thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chợ thương mại. Đẩy mạnh cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý xây dựng đô thị.

(2). Về phát triển văn hóa, xã hội: Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt tại các trường học; triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực; quản lý, kiểm soát nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn, bản, khu dân cư, gia đình văn hóa; tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

(3). Tiếp tục hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

 (4). Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn ngừa xử lý kịp thời, nghiêm minh các biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà; các cấp, các ngành, người đứng đầu chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 theo chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành với các địa phương.

(5). Quốc phòng-an ninh: Tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm.

Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành quán triệt chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2018 tiếp tục thực hiện phương châm ”Hành động – kỷ cương – hiệu quả”, triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2018 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ; để có quyết tâm phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, lời hứa chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các Nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về chính sách trên các lĩnh vực. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu, ông Hà Trọng Hải sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao năng lực hoạt động, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo kế hoạch để báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các sở ngành tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan tham mưu, phục vụ; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Lai Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội(07/01/2020 8:18:36 SA)

Tam Đường khai thác tiềm năng phát triển du lịch(15/01/2020 9:14:52 SA)

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down