Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
(Ngày đăng :08/12/2012 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014. Cổng giao tiếp điện tử xin đăng toàn văn bài phát động.

Kính thưa đồng chí Lò Văn Giàng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí Thư Tỉnh ủy,

Thưa các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

 Thưa toàn thể đồng bào và đồng chí,

Trải qua gần 9 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, kinh tế xã hội của tỉnh phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GDP tăng bình quân đầu người 13%/năm, năm 2012 đạt 13,5% tăng 4,6 % so với năm 2004; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 12,1 triệu đồng, tăng 4,5 lần so với năm 2004; thu ngân sách địa bàn các năm đều vượt kế hoạch đề ra (năm 2012 đạt trên 400 tỷ đồng gấp 11 lần so với năm 2004); tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 đạt 175 nghìn tấn, tăng hơn 53 nghìn tấn so với năm 2004; bình quân lương thực đầu người đạt 443kg, tăng 96 kg so với năm 2004; Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, từ 60,57% năm 2005 xuống còn 33,8% năm 2012 (theo chuẩn nghèo mới); tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 6,5% năm 2004 lên 35% năm 2012. Các nguồn lực cho phát triển được thu hút và tăng cường nhiều hơn, đã và đang hình thành vùng sản xuất hàng hóa; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khoảng cách phát triển so với cả nước được thu hẹp; chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Nhằm phát huy thành tích đã đạt được, tạo thế và lực mới cho sự phát triển vững chắc của tỉnh vào giai đoạn tiếp theo. Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 -28/6/2014), kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1953-10/10/2013), 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953-12/12/2013) và kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004- 01/01/2014). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tôi chính thức phát động phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014”.

 Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Hai là, Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2011-2015 và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và giai đoạn 2011-2015. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Phấn đấu đến hết năm 2014, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2015.

 Thi đua tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới trong sản xuất; vận động sâu rộng tới mọi người dân ra sức thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, ổn định và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân; tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển cây cao su năm 2013 và những năm tiếp theo, đến hết năm 2014, phấn đấu nâng tổng diện tích cây cao su toàn tỉnh lên 15.000 ha; thi đua thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về trồng chè, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, từng bước hoàn thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; với phương châm “Nông dân làm chủ, tự giác, tích cực, năng động, sáng tạo” tham gia, phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương, nhất là các xã, huyện chỉ đạo điểm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, lựa chọn những việc cụ thể, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để tuyên truyền và nhân rộng.

 Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục mẫu giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi, các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2013 và giai đoạn 2011-2015. Thi đua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với người có công; phấn đấu đến hết năm 2014, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 25%. Thi đua làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu đến năm 2014, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn đạt trên 40%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn lên 80%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị dưới 4%.        

 Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên của tỉnh để đảm bảo phát triển bền vững; thực hiện tốt cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 Thi đua nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin, tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác triển khai và đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 Ba là, Tập trung thi đua làm tốt công tác tái định cư các dự án thủy điện. Phấn đấu hoàn thành việc di chuyển các hộ dân dưới cos ngập của thủy điện Huổi Quảng và khoảng 800 hộ dân của thủy điện Lai Châu. Thi đua thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ đời sống, sản xuất (đặc biệt là giao đất sản xuất) để sớm ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ TĐC, đồng thời có giải pháp phục hồi sinh kế lâu dài cho nhân dân tái định cư.

 Bốn là, Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, sử dụng có hiệu quả các công trình sau đầu tư; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành một số công trình trọng điểm, thiết thực. Tập trung thi đua thực hiện quyết liệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu, phấn đấu lên thành phố năm 2014. Tập trung chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính; phấn đấu hoàn thành một số công trình trên địa bàn thị xã để gắn biển chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014 (Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Trung cấp Y, Hồ hạ lưu đường 58m, đường nối vào khu hợp khối…).

 Năm là, Tập trung rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, tổ chức cán bộ, việc quản lý, sử dụng biên chế; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu xây dựng bộ máy trong sạch, gọn nhẹ, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 Thi đua triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo cơ sở vật chất, công tác bộ máy, tổ chức cán bộ và các điều kiện đảm bảo cho việc bàn giao, ra mắt và đi vào hoạt động của huyện Nậm Nhùn, các xã, phường mới được chia tách, thành lập theo Nghị quyết số 71 của Chính phủ. Phấn đấu ra mắt huyện Nậm Nhùn vào cuối quý I năm 2013.

 Sáu là, Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo Chương trình hành động số 08/CTr-TU ngày 08/4/2011 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 83/KL-TW ngày 30/8/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX).

 Thường xuyên quan tâm phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt với nội dung sát thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn một số phong trào thiết thực nhất để phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương “Người tốt, việc tốt” tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 Kính thưa các vị đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

 Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

 Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014” được triển khai, thực hiện đồng bộ sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua; đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

 Kỷ niệm 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 10 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới là dịp để tuyên truyền, giáo dục, quảng bá với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các tỉnh trong khu vực và cả nước về hình ảnh của Lai Châu sau 10 năm chia tách và là cơ hội để các cấp, các ngành thể hiện quyết tâm kề vai sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển, giàu mạnh.

 Để phong trào thi đua của chúng ta có ý nghĩa thiết thực, tôi đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Mỗi huyện, thị, Sở, ban ngành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2013-2014.

 Với tinh thần đó thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong những năm tới, góp phần đưa Lai Châu từng bước phát triển ổn định và bền vững.

 Kính chúc Quý vị đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc!

 

Nguyễn Khắc Chử Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down