Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Thị xã Lai Châu 5 năm xây dựng và phát triển
(Ngày đăng :23/11/2009 8:24:35 SA)


Thị xã Lai Châu được thành theo Nghị định số 176/2004/NĐ - CP, ngày 10 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên 7.017ha, dân số gần 3 vạn người, có 5 đơn vị hành chính (3 phường, 2 xã); 70 bản, tổ dân phố và 17 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó dân tộc Kinh chiếm 70,2%, dân tộc Giáy chiếm 13,2%, dân tộc Thái chiếm 6,5%, dân tộc Mông chiếm 7,4%, còn lại các dân tộc khác).  

(laichau.gov.vn)  

    Thị xã Lai Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Tỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Tuy vậy, Thị xã còn nhiều khó khăn và thách thức, đó là: kinh tế ở điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, hầu như phải làm lại từ đầu; Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán và nhận thức nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tỷ lệ đói nghèo còn cao. 
       Trong điều kiện đó, được sự quan tâm của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt: 
       Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm (2004 - 2009) GDP tăng trên 17,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đã xác định: ngành thương mại - dịch vụ chiếm 47,5%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45%, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 7,5%. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng cơ sở kinh doanh và doanh thu, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; hệ thống nhà hàng, khách sạn được xây dựng. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng khá nhanh, nhất là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, gia công sửa chữa, khôi phục các ngành nghề truyền thống, chế biến nông - lâm sản ở địa phương đã tạo ra bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
         Công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, sắp xếp lại dân cư, ổn định các khu tái định cư, cấp đất ở cho cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang được Đảng bộ chỉ đạo quyết liệt. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ. Tổng mức đầu tư tăng lên hàng năm, chỉ tính trong 3 năm (2007 - 2009), vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 1.419 tỷ đồng. Mạng lưới giao thông được đầu tư, nâng cấp, các công trình trường, lớp học, điện chiếu sáng, bệnh viên đa khoa Tỉnh, Trạm y tế xã, phường được đầu tư theo hướng hiện đại; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được nâng cấp. Đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị.Thu ngân sách đạt khá, tăng thu ngân sách hàng năm từ 10 - 15%.
       Văn hoá – xã hội có bước phát triển khá, đã gắn giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng và thực hiện quy chế luân chuyển cán bộ quản lý và giáo viên. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hoá, xã hội đạt kết quả khá, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, nhất là giữ gìn, bảo tồn văn hoá các dân tộc, các thiết chế văn hoá được đầu tư từ Thị đến cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đông đảo nhân dân hưởng ứng, kết quả: có 73,2% hộ gia đình văn hoá, 65,2% bản, tổ dân phố văn hoá. Đã hình thành làng, bản văn hoá dân tộc: Giáy, Mông, Thái và một số dân tộc khác. Hoạt động Truyền thanh - Truyền hình được tăng cường. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư, 80% Trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng dân số được nâng lên; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần; công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến nay tỷ lệ hộ đói nghèo chỉ còn 2,14%; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được quan tâm đúng mức.
          Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thị xã.
          Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 34 tổ chức cơ sơ Đảng với 1154 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm tăng lên. Nét nổi bật là Đảng bộ đã duy trì thường xuyên công tác sinh hoạt Đảng, giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; gắn công tác xây dựng Đảng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hệ thống các phòng ban chuyên môn được tăng cường củng cố, hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng. Từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy.
          Cùng với những kết quả đạt được, Thị xã vẫn còn một số hạn chế đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, yếu kém, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Những vấn đề xã hội bức xúc như: Ô nhiễm môi trường, tai tệ nạn xã hội ... tuy được quan tâm chỉ đạo tích cực nhưng giải quyết vẫn chưa triệt để. Năng lực tham mưu của một số cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng và theo kịp sự phát triển của thời kỳ mới. Những yếu kém trên đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu trong thời gian tới phải có sự đổi mới, quyết tâm phấn đấu cao hơn.
           Phát huy những kết quả đã đạt được qua 5 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Thị xã tiếp tục phấn đấu xây dựng Thị xã phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn. Với mục tiêu: tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, của Tỉnh; mở rộng sự hợp tác liên kết với bên ngoài, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện chương trình phổ cập THPT; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững. Xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu xây dựng Thị xã thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2013 và lên thành phố vào năm 2015.
         Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thị xã nêu cao ý chí, quyết tâm đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
         Huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi 10 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2005 - 2010, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 17%/năm, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ nhất đề ra trước một năm.
        Tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị đến năm 2005 và những năm tiếp theo. Phấn đấu xây dựng Thị xã cơ bản đủ tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và nâng cấp lên thành phố năm 2015.
         Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm nghiệp. Hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nội thị, cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực ngoại thị. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; tập trung thâm canh tăng vụ; mở rộng và phát triển các vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh; nâng cao thu nhập trên một diện tích.
       Phát triển các lĩnh vực xã hội, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về giáo dục - đào tạo, về văn hoá, y tế, dân số, gia đình và trẻ em; nâng cao lợi ích, phúc lợi công cộng, bảo đảm ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã.
       Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý chính quyền, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường khối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện các giải pháp đồng bộ: về công tác tuyên truyền vận động; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp; tăng cường quan hệ giữa Thị xã với các huyện và các trung tâm trong vùng nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội Thị xã phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. 

Tin liên quan

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

Chống buôn lậu, gian lận và hàng giả: Giảm 26,2% số vụ vi phạm so với năm 2018(03/01/2020 5:12:28 CH)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down