Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện
(Ngày đăng :04/11/2009 9:07:40 SA)


Nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi người dân, nên trong 5 năm qua Đảng bộ thị xã Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của của đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ, nhất là trong giai đoạn Thị xã đang thực hiện quy hoạch xây dựng Thị xã trở thành đô thị hiện đại, đồng bộ, văn minh, thân thiện.  

(laichau.gov.vn)  

          Khi mới thành lập năm 2004, toàn Đảng bộ có 7 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 5 Đảng bộ cơ sở, 2 Chi bộ cơ sở với 491 đảng viên; còn 3 bản chưa có đảng viên, nhiều bản chưa có chi bộ. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2004 có 85,7% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 14,3% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 96,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vẫn còn 0,2% đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, 0,4% đảng viên vi phạm tư cách.

         Trước thực trạng trên, Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã xác định "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt"; 5 năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo đơn vị, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Sau khi có chủ trương của Thị uỷ, các cấp uỷ đảng thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng hàng năm; 100% tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng được Nghị quyết và Chương trình công tác; duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng vào ngày mồng 3 hàng tháng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ đã làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc; lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; quan tâm công tác bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ; Tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức của chi bộ theo hướng đảng viên bám địa bàn dân cư; công tác phát triển đảng được quan tâm chỉ đạo, hàng năm Thị uỷ kết nạp trên 80 đảng viên mới; đã thành lập chi bộ ở tất cả các bản, tổ dân phố, trường học. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo tạo sự đoàn kết trong nội bộ đảng. Công tác kiểm tra Đảng đã tiến hành được 38 cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Thị uỷ và của cấp uỷ cơ sở, 6 cuộc giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng, cấp uỷ cấp dưới; uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện được 103 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã phát huy được những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế được các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, khắc phục kịp thời.

         Đến tháng 8 năm 2009, toàn Đảng bộ đã có 34 tổ chức cơ sở Đảng với 1.154 đảng viên, (trong đó 8 đảng bộ, 26 chi bộ cơ sở và 109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Năm 2008, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 91% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 82% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 143 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 17,5%). Năm 2007 có 5 TCCSĐ và 7 đảng viên được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

         Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Thị xã đạt được những kết quả trên là do Thị uỷ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sâu sắc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng đảng của Trung ương, của Tỉnh uỷ tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời Thị uỷ thường xuyên, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, việc chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa kịp thời. Công tác phát triển đảng và thành lập chi bộ ở các tổ dân phố, bản, trường học, trạm y tế được Ban Thường vụ chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là 5 đảng bộ xã, phường làm chặt chẽ, thường xuyên, tích cực, đúng quy định, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thị uỷ đã phân công trách nhiệm nắm địa 

         bàn cho các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ để kịp thời nắm tình hình cơ sở. Hàng năm Ban Thường vụ tổ chức giao ban 2 lần với tất cả các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, không để xảy ra điểm nóng. Bên cạnh đó, Thị uỷ rất quan tâm, coi trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ cơ sở, đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho hàng trăm lượt Bí thư, phó Bí thư, cấp uỷ viên của các tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ nhất, Nghị quyết của các chi, đảng bộ, qua đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của đơn vị. Hàng năm Ban Thường vụ đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên khá chặt chẽ, khách quan, đúng hướng dẫn của Tỉnh; khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Tuy vậy, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Thị xã vẫn còn có mặt hạn chế cần khắc phục đó là: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng (nhất là tổ chức cơ sở Đảng khối doanh nghiệp); chưa chú trọng đến công tác giáo dục, rèn luyện quản lý đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; trong sinh hoạt chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ thuộc đảng bộ xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị còn có mặt hạn chế; phương thức lãnh đạo của Đảng chậm đổi mới, chưa phát huy hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò làm chủ của các đoàn thể chính trị ở cơ sở.

         Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ Thị xã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng đó là:

         Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng tư tưởng; tăng cường công tác vận động quần chúng, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn đảng, toàn quân, và nhân dân các dân tộc Thị xã.

         Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực, có hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, của Thị uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X) và các Nghị quyết về công tác xây dựng đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác quản lý, phân công và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

         Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của cả hệ thống chính trị từ Thị đến cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

         Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của các cấp uỷ đảng, nhất là những lĩnh  vực dễ nảy sinh tham những như: xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, các chương trình dự án; kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện sai trái, lệch lạc; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, của Thị uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng".

         Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ và các cấp uỷ cơ sở. Tăng cường đoàn kết nội bộ, tránh bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu tổ chức gắn với phát huy vai trò và chế độ trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực. Coi trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

         Từ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Thị xã xác định trong những năm tới công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng, được đảng viên đồng tình thực hiện, có như vậy mới thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ nhất đề ra, xây dựng Thị xã phát triển toàn diện và trở thành thành phố vào năm 2015

 

Tin liên quan

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

Chống buôn lậu, gian lận và hàng giả: Giảm 26,2% số vụ vi phạm so với năm 2018(03/01/2020 5:12:28 CH)

Điện lực Sìn Hồ: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ dịp Tết 2020(26/12/2019 9:00:42 SA)

Thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố(18/01/2020 8:39:54 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Lai Châu: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2020(18/01/2020 10:03:44 SA)

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down