Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị
(Ngày đăng :10/08/2015 2:59:51 CH)


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

(laichau.gov.vn) Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV được tổ chức sáng 10/8 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cổng Thông tin điện tử xin lược đăng bài phát biểu quan trọng này.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa Đại hội!

Giai đoạn 2010-2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan quâm giúp đỡ của Trung ương với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND công tác thi dua khen thưởng của tỉnh đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp đã trực tiếp lãnh đạo, quan tâm, có biện pháp quyết liệt đẩy mạnh công tác thi đua; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả; phương thức tổ chức phong trào thi đua có chiều sâu, có tính sáng tạo, linh hoạt, phong trào đã gắn với cơ sở; việc lựa chọn mục tiêu thi đua ở nhiều ngành, địa phương trong tỉnh được bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm. Công tác tuyên truyền được tổ chức nhiều hình thức sinh động, phong trào thi đua đã lan toả trong các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua có bước chuyển biến tích cực. Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, đảm bảo quy trình, thủ tục, khen đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, việc nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm nhiều hơn tạo động lực cho người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả của công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Các phong trào thi đua với tinh thần luôn hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế, của nhiều ngành, lĩnh vực, đã góp phần huy động được sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự gắn bó trong Nhân dân; đưa tỉnh ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; giành đươc những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị khang trang hơn, bộ mặt nông thôn được đổi mới hơn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện. Sản xuất nông – lâm nghiệp phát triển khá, tổng sản lượng lương thực tăng 16% so với Nghị quyết Đại hội; thu ngân sách trên địa bàn tăng 3,4 lần so với năm 2010; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả; văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo có chuyển biến rõ nét, dân trí được nâng lên, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực; quốc phòng – an ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; sức mạnh đoàn kết các dân tộc được giữ vững và phát huy. Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động bằng những việc cụ thể, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao của từng cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều chiến sĩ thi đua và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những kết quả đáng trân trọng nêu trên là minh chứng rõ nét cho sự thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện lời dạy của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai châu, đó là “Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no” .Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chức mừng những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta trong 5 năm qua; đồng thời biểu dương, khen ngợi những điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội lần này; tôi ghi nhận sự nhiệt tình, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục là các nhân tố tích cực, tạo thành động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo. Cũng nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, giúp đỡ đối với công tác thi đua, khen thưởng nói riêng, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung của tỉnh Lai Châu trong những năm qua.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan rằng: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Một số phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai các phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị còn bị động, lúng túng; nội dung một số phong trào thi đua chưa phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc trao đổi, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được chú trọng đúng mức. Công tác khen thưởng có lúc, có nơi chưa gắn chặt với phong trào thi đua; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới chưa nhiều; một số tập thể và cá nhân được khen thưởng chưa thực sự có sức lan tỏa và nêu gương trong cuộc sống.

Thưa Đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua – những người thi đua là những yêu nước nhất”. Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nhận thức rõ thời cơ, vận hội và những khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã đề ra định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới sẽ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là: “Phấn đấu đến năm 2020, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Để phát huy những thành tích đã đạt được và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng nhau thi đua thực hiện thằng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2012-2020, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác công tác thi đua, khen thưởng. Coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị; coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, đưa phong trào thi đua. Mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên, hội viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, tạo đông lực để thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.

Hai là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nội dung thi đua phải sát với tình hình thực tiễn và chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Khi xây dựng, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phải xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân, người lao động. Đồng thời, phong trào thi đua phải thực sự rộng khắp và đi vào chiều sâu, tránh hình thức; phải có tác dụng động viên, khích lệ, lôi cuốn mọi người cùng thi đua, lấy hiệu quả làm thước đo của phong trào.

Ba là: Phong trào thi đua của tỉnh trong thời gian tới phải tạo động lực thúc đẩy theo hướng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Công tác tôn vinh khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, công bằng kịp thời, có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, từng giai đoạn…Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ gìn biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bốn là: Gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương gương mẫu tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, đồng thời luôn sâu sát, nắm bắt, hướng dẫn động viên quần chúng và người lao động. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu công tác của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, cá nhân làm tiêu chuẩn, thước đo để đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng. Việc bình bầu, khen thưởng phải thực chất, đúng người, đúng việc, thực sự là những điển hình tiêu biểu, tránh bình quân, cào bằng, nể nang. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng phong trào thi đua khen thưởng kịp thời.

Năm là: Công tác tôn vinh, khen thưởng luôn phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, kịp thời. Những tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính nêu gương để mọi người học tập, noi theo; chú trọng việc khen gắn với thưởng một cách hợp lý để khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, từng giai đoạn. Gắn trách nhiệm của các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thống trong tỉnh đối với việc định hướng dư luận và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Sáu là: Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người nhận thức rõ về mục đích ý nghĩa của thi đua khen thưởng. Cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng, cán bộ, đảng viên trực tiếp làm thi đua, khen thưởng phải làm tốt công tác tham mưu; giúp cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng, trúng kịp thời và có hiệu quả. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chăm lo, hoàn thiện bộ máy làm thi đua và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Thưa toàn thể Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, gắn bó và tinh thần chủ động, sáng tạo, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ ngành Trung ương của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và cá nhân đồng chí Lò Văn Giàng, đồng chí Trần Thị Hà để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Một lần nữa xin chúc Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV thành công tốt đẹp. Chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Lấy người bệnh làm trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển(26/12/2019 9:28:37 SA)

Xuân gắn kết, Tết sum vầy(19/01/2020 8:45:44 SA)

Chống buôn lậu, gian lận và hàng giả: Giảm 26,2% số vụ vi phạm so với năm 2018(03/01/2020 5:12:28 CH)

Điện lực Sìn Hồ: Tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ dịp Tết 2020(26/12/2019 9:00:42 SA)

Ra quân kiểm tra nồng độ cồn và ma túy(18/01/2020 8:21:14 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down