Trang chủ Chuyên đề Thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước
(Ngày đăng :10/08/2015 4:10:54 CH)


(laichau.gov.vn) Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An đã có bài phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "“Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát động này.

Trong 5 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP tăng bình quân 7,4%/năm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 17,9 triệu đồng, tăng 1,83 lần so với năm 2010; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2010; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 190 nghìn tấn, tăng 26 nghìn tấn so với năm 2010; Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 5,2%, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 23,48%; Quan tâm tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động; mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 6.300 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn đạt trên 40%. Các nguồn lực cho phát triển được thu hút và tăng cường nhiều hơn, đã và đang hình thành các vùng sản xuất hàng hoá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khoảng cách phát triển so với cả nước được thu hẹp; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững và đã cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Nhằm phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các tỉnh khác, tạo thế và lực mới cho sự phát triển vững chắc của tỉnh vào giai đoạn tiếp theo đòi hỏi toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần phải nêu cao truyền thống, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, đưa tỉnh ta phát triển nhanh hơn bền vừng và toàn diện hơn trong những năm tới. Với tinh thần đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực cách mạng to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn (2015 - 2020).

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ trong tỉnh, tập trung xây dựng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Cụ thể là:

- Tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, sắp xếp lại dân cư, ổn định dân cư và phát triển sản xuất, tiếp tục làm tốt công tác tái định cư các dự án thủy điện, tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về trồng cây cao su, trồng chè, bảo vệ và phát triển rừng.

- Chú trọng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung, chủ lực, có lợi thế; phát triển mạnh kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

- Khai thác tốt tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp thủy điện, công nghiệp chế biến nông lâm sản;.... Phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó lấy phát triển hệ thống giao thông là động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp, từng ngành và nền kinh tế của tỉnh.

- Phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

- Tập trung thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường xuất khẩu lao động, nâng cao tính bền vững trong công tác xoá đói giảm nghèo.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, làm tốt công tác đối ngoại. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, phân cấp mạnh và đồng bộ hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến’’ và "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thường xuyên quan tâm phát động các phong trào thi đua, theo chuyên đề, theo đợt; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương “Người tốt, việc tốt” tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Các phong trào thi đua phải có mô hình tiêu chí rõ ràng gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: “Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi”; phong trào “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong sản xuất kinh doanh; phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Rèn luyện và thực hiện 12 điều y đức”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Hướng về biển đảo”...Tích cực vận động cán bộ và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,…

Bốn là, thi đua củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung khắc phục, sửa chữa có hiệu quả các yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, làm cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng để các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

- Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.

Năm là, làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Quan tâm khen thưởng đến người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, nhất là những người trực tiếp lao động sản xuất ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, ra sức thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua, các gia đình cùng thi đua học tập, lao động và công tác tốt, xây dựng đời sống ngày càng văn minh tiến bộ, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất, tốt nhất, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chúc phong trào thi đua của chúng ta giành nhiều thắng lợi mới. Chúc các vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tin liên quan

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V(04/09/2019 3:47:12 CH)

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước(17/04/2019 11:06:13 SA)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(11/04/2019 5:04:35 CH)

Công an tỉnh Lai Châu: Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(19/03/2019 10:58:38 SA)

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng(07/09/2018 10:50:25 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Lai Châu đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội(07/01/2020 8:18:36 SA)

Tam Đường khai thác tiềm năng phát triển du lịch(15/01/2020 9:14:52 SA)

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down