Trang chủ Chuyên đề Giảm nghèo bền vững

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”: Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân

(Ngày đăng :10/09/2018 7:37:12 SA)


Lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, hướng dẫn cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành trạm truyền thanh xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.

(laichau.gov.vn) Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 5 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh, người dân đã được nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và góp phần thiết thực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016. Dự án có mục tiêu là truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân. 

Dự án gồm 2 phần: Phần 1 là truyền thông về giảm nghèo được tỉnh giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện. Phần 2 là giảm nghèo về thông tin được tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Để triển khai có hiệu quả Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin", UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục lồng ghép đồng bộ, hiệu quả với chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban hành kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm mở rộng diện phủ sóng truyền thanh ở địa phương, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tăng cường tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh.

Trong thời gian qua, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện Dự án để mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đối với hoạt động truyền thông về giảm nghèo được chú trọng triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2016-2018, đã chỉ đạo sản xuất 19 chương trình phát thanh trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số như tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; ước thực hiện đến cuối năm 2018 sản xuất 27 chương trình phát thanh trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc.

Ngoài ra, đã tuyên truyền 03 chuyên mục về công tác xóa đói giảm nghèo trên Báo Lao động-Xã hội, Báo Dân tộc và Phát triển; dự kiến đến hết năm 2018, thực hiện tuyên truyền 06 chuyên mục về công tác xóa đói giảm nghèo trên báo Trung ương và địa phương. Tổ chức in 19.000 tờ rơi tuyên truyền các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để cấp cho các thôn, bản tuyên truyền đến người dân; ước thực hiện đến cuối năm 2018, in 38.000 tờ rơi tuyên truyền cấp cho các thôn, bản. Tổ chức 60 cuộc đối thoại, tọa đàm giảm nghèo với sự tham gia của 3.000 người dân ở các thôn, bản. Nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo và các gương điển hình trong việc tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hoạt động giảm nghèo thông tin được tích cực thực hiện. Trong 3 năm (2016-2018), đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 398 lượt cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tham gia, đạt 60% mục tiêu so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và ứng dụng kỹ thuật truyền thông trong hoạt động thông tin truyền thông cơ sở.

Đối với việc tăng cường nội dung thông tin, đảm bảo 100% các xã thuộc chương trình được cung cấp nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và thông tin thiết yếu đến với đồng bào dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lai Châu góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đã xuất bản, phát hành 02 số bản tin với số lượng trên 5.000 cuốn tin và ấn phẩm truyền thông theo chuyên đề phù hợp với tình hình đặc thù của tỉnh Lai Châu phục vụ đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung tăng cường thông tin, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thông tin của người dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững; đã sản xuất, phát sóng 07 chương trình phát thanh và 02 chương trình truyền hình phục vụ công tác thông tin và tuyên truyền về giảm nghèo tỉnh Lai Châu; tuyên truyền hàng trăm tin, bài, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức góp phần thay đổi, chuyển biến, khơi dậy ý chí chủ động, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Việc thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, khi thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh chỉ có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 86 xã đạt tiêu chí số 8 (thông tin truyền thông). Đến nay, toàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4 xã so với năm 2016) và 90 xã đạt tiêu chí số 8 (tăng 4 xã so với năm 2016). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin của Đảng và Nhà nước, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, việc thực hiện Dự án vẫn còn những hạn chế như công tác truyền thông đã được quan tâm triển khai song chưa thực sự sâu rộng; một bộ phận không nhỏ hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở cấp cơ sở chưa thực sự chặt chẽ. Nguồn lực cấp cho Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” còn hạn chế nên chưa triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện dự án…

Để việc thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới các đơn vị thực hiện Dự án tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo hiểu được trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; động viên, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai đồng bộ các nội dung trong Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” như: Hỗ trợ phương tiện nghe xem cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; đầu tư trang thiết bị tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện; xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động; thiết lập các cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu từ đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở nhằm cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân./.

Tin liên quan

Phát triển kinh tế tập thể ở Lai Châu - tìm hướng đi cho phát triển mới(21/07/2019 9:24:06 CH)

Đổi thay ở xã nghèo(16/07/2019 7:41:08 SA)

Lai Châu: Tối ưu hóa các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo(11/04/2019 4:40:21 CH)

Khun Há xây dựng bản văn hoá không rượu, bia(07/03/2019 9:41:08 SA)

Ngành Nông nghiệp nỗ lực vượt khó (22/02/2019 10:06:25 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(12/11/2019 4:21:19 CH)

Công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú, Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu(12/11/2019 10:51:56 SA)

TTDV đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản.(11/11/2019 10:35:51 SA)

Lai Châu: Gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh(09/11/2019 10:06:26 SA)

Phát huy vai trò của người dân tộc thiểu số tại địa phương(09/11/2019 4:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down