Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Tỉnh Lai Châu tiếp tục nhân rộng những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Ngày đăng :28/05/2009 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Xây dựng điển hình tiên tiến, nhân tố mới nhằm hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Sau thành công của các hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến các đảng bộ trực thuộc, ngày 18/5/2009 Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn tỉnh năm 2007-2008

        Hội nghị đã khẳng định, qua hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong trào thi đua yêu nước, với đẩy mạnh phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn xử lý tiêu cực, sai phạm. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác Hồ có chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh đã xuất hiện 2.603 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được biểu dương, khen thưởng từ cấp cơ sở đền cấp tỉnh. Những điển hình được phát hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Trên lĩnh vực kinh tế, có 138 gương tập thể tiêu biểu cho ý trí và nghị lực trong việc chủ động, sáng tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, hướng dẫn nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; 683 gương cá nhân điển hình tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, giám nghĩ, giám làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng… góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển và tăng trưởng khá, tốc độ tăng GDP bình quân đạt gần 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 6,29 triệu đồng, các mục tiêu kinh tế lớn của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, tạo đà cho Lai Châu tiếp tục phát triển vào các năm tiếp theo.
        Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quán triệt và thực hiện. Việc cắt giảm đầu tư chưa cần thiết và tiết kiệm trong chi thường xuyên được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả. Điển hình như Đảng bộ huyện Tân Uyên, tuy là huyện mới chia tách, thành lập, song đã thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên và trong quản lý đầu tư xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách gần 8 tỷ đồng. Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện khoán tài chính, tiết kiệm trong sử dụng tài chính công được 134 triệu đồng… Trong 2 năm toàn tỉnh đã rà soát, cắt giảm một số dự án, tiết kiệm thông qua công tác đấu thầu, thẩm định và tiết kiệm chi ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng.
      Trên lĩnh vực Văn hoá - Xã hội, đã xuất hiện 105 gương tập thể và 546 cá nhân gương mẫu, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhất là trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, có nhiều tấm gương các thầy giáo, cô giáo, các y, bác sỹ vùng cao khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, với tâm nguyện là nâng cao trình độ dân trí và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc, giúp bà con tự vươn lên xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng cao. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu văn hoá - xã hội của Đảng bộ tỉnh đề ra, đến nay toàn tỉnh có 76,6% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; 31% trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh giảm xuống còn 33,7% (theo chuẩn mới).
      Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh và đối ngoại có 514 gương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu cho ý chí và nghị lực của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Lai Châu trong công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, gắn với nội dung Cuộc vận động, được các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị chú trọng trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tuỵ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; sinh hoạt chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cơ sở đã được nâng cao hơn và được gắn sát với thực tiễn cuộc sống. Quy chế dân chủ trong sinh hoạt Đảng và các tổ chức chính trị được thực hiện có hiệu quả hơn, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tiếp tục được phát huy, tổ chức cơ sở đảng (trong toàn Đảng bộ tỉnh) trong sạch vững mạnh hàng năm đạt gần 70%. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đến nay đã có 11 Sở; 6/7 huyện, thị; 55/98 xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết công việc cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, được nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu trên lĩnh vực này có 101 tập thể và 333 cá nhân điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực, nhất là việc “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lai Châu đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
       Một là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, chú trọng việc cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết cần nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc “làm theo”. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2009 về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; thực hiện có hiệu quả các nội dung: hực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xoá đói giảm nghèo.
        Hai là: Lấy “nêu gương” làm giải pháp động lực, trước hết các đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương tốt trên mọi mặt đời sống xã hội cho cấp dưới và quần chúng noi theo; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động, học tập và trong đời sống thực tế, để tạo ra phong trào và hiệu quả của Cuộc vận động trong thời gian tới.
         Ba là: Việc phát hiện, lựa chọn các điển hình cần được tiến hành theo đúng quy trình, không vì thành tích mà chạy theo số lượng. Mỗi tấm gương được lựa chọn phải được đề cao sự thừa nhận, tôn vinh của cơ sở và nhân dân, sao cho mỗi điển hình được biểu dương phải tạo được sự lan toả trong xã hội, chuyển biến nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào thành công chung của Cuộc vận động.
         Bốn là: Để xây dựng điển hình tiên tiến, nhân tố mới gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động. Đặc biệt, quan tâm tạo môi trường thuận lợi để nhân mầm, nuôi dưỡng phát triển các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Xây dựng định hướng, kế hoạch, tiêu chí, nội dung phù hợp, cụ thể, kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, tổng kết, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới.
        Năm là: Trong sinh hoạt đảng định kỳ, mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động trước chi bộ. Đây là nội dung mới, là điểm nhấn mạnh quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt để đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ một cách thiết thực và hiệu quả.
        Sáu là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục sâu rộng hơn về các nội dung Cuộc vận động trong Đảng và trong nhân dân, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lịch sử của tỉnh diễn ra trong năm 2009, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tự giác làm theo tấm gương của Bác trong cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng các tổ chức đảng và Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Đặng Thanh Sơn
Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công(03/09/2019 1:12:59 CH)

Lai Châu: Hội thảo khoa học Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng, trưởng thành – những vấn đề thực tiễn và lý luận(15/08/2019 2:15:16 CH)

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam(12/08/2019 5:05:20 CH)

Tam Đường, Than Uyên: Kỷ luật 02 đảng viên vi phạm(08/08/2019 3:33:33 CH)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020(02/08/2019 1:37:24 CH)

Tin mới nhất

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số(17/09/2019 9:37:49 SA)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9(16/09/2019 11:06:28 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chánh án Toà án Tối cao Singapore(17/09/2019 8:35:45 SA)

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào ngày 19/9(17/09/2019 7:55:27 SA)

Thủ tướng: Tuyến đầu tiên của cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải là hình mẫu(16/09/2019 1:51:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down