Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các báo cáo tổng kết quan trọng

(Ngày đăng :13/06/2018 2:03:54 CH)


Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Ngày 12/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XIII được tổ chức để thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chỉ rõ hạn chế ở cấp nào, ngành nào, địa phương nào và nguyên nhân do đâu

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ; kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; mô hình tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn; công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng và có bước chuyển biến khá rõ nét, nhất là ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết còn một số hạn chế cần được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Tại Hội nghị này, các đồng chí đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu Báo cáo tổng hợp để thảo luận, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định; đồng thời chỉ ra những việc đã làm tốt, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực để tiếp tục nhân rộng và đẩy mạnh trong thời gian tới. Cùng với đó, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong khâu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công tác phối hợp thực hiện, chỉ rõ hạn chế ở cấp nào, ngành nào, địa phương nào và nguyên nhân do đâu. Thấy được những hạn chế, yếu kém đã kéo dài nhiều năm để có biện pháp, cách làm cụ thể nhằm khắc phục cho được những vấn đề đó. Đồng thời, qua thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số kinh nghiệm; đề xuất với Trung ương, với Tỉnh những vấn đề lớn cần sửa đổi, bổ sung và những nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu cần tập trung trong thời gian tới.

Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới cho phù hợp và thiết thực

Đối với Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, xây dựng kế hoạch đại hội, ban hành hướng dẫn cụ thể đến các tổ chức cơ sở đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, từ đó đến nay, qua một nửa nhiệm kỳ Đại hội, những kết quả bước đầu đã cho thấy cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về một số chủ trương theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Việc tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Từ thực tế quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội; việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội.

Từ sau Đại hội đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng về tổ chức bộ máy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7... Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ gắn chặt chẽ với việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết này. Chính vì vậy các đại biểu dành nhiều thời gian nghiên cứu, dự báo những khó khăn, bất cập, vướng mắc để đề xuất với Trung ương sửa đổi các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới cho phù hợp và thiết thực.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Theo đó, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất thông qua một số nội dung rất quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Cải cách chính sách tiền lương và Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Những vấn đề, nội dung đã được thông qua tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Chú trọng những nội dung cấp bách trong thời gian tới

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử đã nhấn mạnh những việc cần làm trong thời gian tới trên cơ sở thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… Các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt và thực hiện. Cùng với đó năm 2018 với rất nhiều các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, đồng chí Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách vào từng thời điểm và trên từng lĩnh vực cụ thể; các ngành chức năng các địa phương cần quan tâm, nắm tình hình và hết sức chủ động trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, tụ tập, khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh...

Tin liên quan

Đoàn Phông Sa Lỳ thăm và làm việc với tỉnh Lai Châu(26/11/2018 4:14:32 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, đề án(25/11/2018 5:50:41 CH)

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng(13/11/2018 2:03:21 CH)

Hiệu quả từ quy chế phối hợp(16/10/2018 8:41:24 SA)

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW(27/09/2018 9:22:04 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019(11/12/2018 2:50:36 CH)

Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội(11/12/2018 9:30:59 SA)

Giải thưởng Nobel và những “thương hiệu Thụy Điển” toàn cầu(10/12/2018 3:40:53 CH)

Kỳ họp thứ tám tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND (*)(10/12/2018 1:02:16 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021: Biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết(10/12/2018 12:31:28 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down