Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25155219
Chuyển bộ gõ
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật ngày: 03/07/13

Ngày 28/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 theo các nội dung sau:

1. Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và khả năng thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Tập trung đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự ước kết quả thực hiện cả năm về các lĩnh vực, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; một số giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013.

- Báo cáo cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu dự ước đạt thấp so với kế hoạch năm 2013 đã giao.

2. Về xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014.

- Về thuyết minh kế hoạch: Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 8/11/2010 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015; dự ước kết quả thực hiện năm 2013 và tình hình thực tế của ngành, địa phương có xét đến các yếu tổ thuận lợi, khó khăn, định hướng mới của Bộ, ngành cấp trên trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 với nội dung chính:

+ Mục tiêu.

+ Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 trên các ngành, lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường.

+ Nhiệm vụ định hướng phát triển năm 2014: Xây dựng nhiệm vụ cụ thể trên từng ngành và lĩnh vực.

+ Những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp hệ thống biểu phụ lục thông tin KT-XH theo mẫu hướng dẫn và một số chỉ tiêu chủ yếu định hướng năm 2014 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để các sở, ngành, huyện, thị tham khảo.

*Biểu mẫu xây dựng kế hoạch năm 2014

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu