Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25129997
Chuyển bộ gõ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013
Cập nhật ngày: 28/01/13

Đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Cổng Giao tiếp điện tử xin trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham khảo đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định phương án tăng trưởng cụ thể với 17 chỉ tiêu chủ yếu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ, cụ thể:

Về phát triển kinh tế: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. Lãnh đạo công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng di dân. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tích cực triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về văn hóa – xã hội: Tập trung phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, các chương trình, đề án về dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, người nghèo, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội: Tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quân khu II và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường thực hiện các chương trình, đề án về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Chỉ đạo thực hiện tốt hội nghị giữa nhiệm kỳ, kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động huyện mới Nậm Nhùn và các xã, phường mới thành lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng.

Xây dựng và triển khai các đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từ tỉnh đến cơ sở giai đoạn 2011-2015. Củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; phát triển đảng viên và tổ chức đảng ở các thôn, bản, các trạm y tế, trường học chưa có chi bộ; thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2013; tiếp tục chỉ đạo Đại hội các đoàn thể hết nhiệm kỳ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, 7 nhóm giải pháp chủ yếu được xác định là: (1) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách đồng bộ, từ khâu ban hành, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đến phong cách, lề lối làm việc. (2) Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. (3) Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các ngành, các cấp. Lựa chọn, phân công nhiệm vụ một số đồng chí Tỉnh ủy viên, giám đốc một số sở, ngành không là tỉnh ủy viên phụ trách một số xã khó khăn. (4) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án của Tỉnh ủy. (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính. (6) Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. (7) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời.

Về kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu việc lãnh đạo và tổ chức quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2012. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh ở ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ đã bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất, có tính chiến đấu cao. Từng đồng chí Ủy viên đã giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quy chế làm việc, gương mẫu thực hiện quy định của Điều lệ Đảng. Việc đánh giá phân loại cán bộ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012 đã đảm bảo thực chất hơn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc và tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đạt yêu cầu theo kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Ban Đảng tỉnh. Công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 được các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm điểm đánh giá bám sát 3 vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4; tập trung kiểm điểm sâu những khuyết điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ở mỗi nội dung kiểm điểm. Sau kiểm điểm, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị đoàn kết hơn, cởi mở, thẳng thắn hơn; có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện các giải pháp và những việc cần làm ngay để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tuy vậy, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về Nghị quyết, triển khai thực hiện chưa sâu, chưa xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong chuẩn bị kiểm điểm.

Thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng, hội nghị đã dành thời gian thích chợp để chất vấn và trả lời chất vấn. Chất vấn của đồng chí cấp ủy viên và việc trả lời chất vấn của UBKT Tỉnh ủy được tiến hành với tinh thần trách nhiệm và xây dựng. Nội dung trả lời chất vấn trung thực, không từ chối, né tránh trả lời về những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của mình. Qua chất vấn góp phần phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đồng chí cấp ủy viên trong sinh hoạt đảng; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng hoạt động của tập thể lãnh đạo và từng đồng chí cấp ủy viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, trong Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này đã quyết định những nội dung quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp, các cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2013. Trước mắt trong quý I, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; có các biện pháp chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng gia súc, gia cầm, lúa đông xuân và các cây màu bị chết rét. Bảo vệ, chăm sóc cây cao su đã trồng, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đề trồng mới cây cao su năm 2013; quan tâm chỉ đạo phòng chống cháy rừng mùa khô.

2.Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, nhất là dịp Tết Quý Tỵ 2013, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) đối với cấp huyện và cấp cơ sở theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

3. Chuẩn bị các điều kiện để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc đón Tết Quý Tỵ 2013 an toàn, chu đáo và tiết kiệm. Chỉ đạo tốt công tác quản lý thị trường, dự trữ đủ lượng hàng hóa thiết yếu cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thật chu đáo các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng xã hội.

4. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không để các tệ nạn, tiêu cực xã hội xảy ra trên địa bàn, nhất là tai nạn giao thông, cờ bạc, đốt pháo nổ…; đảm bảo trên địa bàn toàn tỉnh an toàn, lành mạnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tình hình ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

5.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tổ chức bộ máy, cho việc chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã mới và huyện Nậm Nhùn; hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; tập trung lãnh đạo thành công Đại hội Công đoàn và Hội nông dân tỉnh.

6.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); kịp thời có văn bản nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm ở cơ sở; sớm có văn bản tiếp thu ý kiến, trả lời những tập thể, cá nhân đã tham gia góp ý; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp và những việc cần làm ngay của các tập thể, cá nhân đã xác định rõ sau kiểm điểm.

Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2012, với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tôi tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Năm mới Quý Tỵ sắp đến, xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị làn thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Tiêu đề do Ban biên tập đặt


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu