Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25261635
Chuyển bộ gõ
Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2012
Cập nhật ngày: 18/12/12

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổ chức sáng nay 18/12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện QCDC cơ sở, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012 các cấp, các ngành, địa phương các đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được các cấp, chính quyền quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và được cụ thể thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền nhân rộng mô hình điểm. Trong đó, phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, huy động sự tham gia của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao trách nhiệm của tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được công khai, niêm yết tại trụ sở xã, phường, thị trấn nơi làm việc, phòng thực hiện các thủ tục hành chính cơ chế một cửa, thông qua các cụm loa truyền thanh của xã, phường và các trưởng thôn bản, tổ trưởng, tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri, cuộc họp thôn bản để thông báo đến người dân. Việc thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện thường xuyên, các cấp ủy chính quyền cơ sở định hướng, tổ chức cho nhân dân trực tiếp bàn bạc, thống nhất và tự quyết định như mức đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới.

Việc xây dựng và thực hiện quy ước được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên hướng dẫn xây dựng đến các khu dân cư, đến nay toàn tỉnh đã có 1.040/1.138 khu dân cư đã xây dựng được quy ước trong đó được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 993 quy ước.

Duy trì và thông qua việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thông qua tiếp xúc cử tri, riêng năm 2012, Ban thanh tra nhân dân đã giám sát quá trình thực hiện được 396 công trình. Phát huy quyền là chủ trong nhân dân, bình xét 46.058 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 513 khu dân cư văn hóa; 14.357 hộ gia đình văn hóa.

Thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị như kế hoạch, kinh phí tài chính, các khoản mua sắm, các khoản thu chi, chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động được công khai, thông tin đầy đủ. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản l‎ý được thực hiện đúng theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ công chức. Công tác cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, đặc biệt quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mở rộng dân chủ công khai trong tuyển chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ, quy định việc tuyển dụng mới đảm bảo 70% có trình độ đại học. Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, cải tiến lề lối làm việc của cơ quan đơn vị theo hướng “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ công tác. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

Việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH cũng được các đơn vị triển khai có hiệu quả như công khai các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như kế hoạch đầu tư sản xuất, quy chế tuyển dụng, đề bạt cán bộ, định mức lao động, kết quả sản xuất kinh doanh…Một số doanh nghiệp đã xây dựng được quy chế dân chủ với khách hàng, coi trọng ‎ý kiến khách hàng để cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm…

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung các giải pháp, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện QDCD ở cơ sở. Một số đại biểu cho rằng cần có quy chế, tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả hoạt động, triển khai QCDC đảm bảo phản ánh đúng thực chất, thiết thực hiện quả, đồng thời tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra công tác QCDC ở cơ sở; Tiếp tục phát huy tính ưu việt, vai trò dân chủ trực tiếp, quyền dân chủ trong việc đánh giá, nhận xét, thi đua khen thưởng cán bộ, công chức, lao động.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí L‎ý Anh Po, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp, các ngành cần xém xét lại những việc làm thực hiện quy chế dân chủ đảm bảo trách nhiệm, có hiệu quả; Tiếp tục phát huy tính dân chủ trực tiếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cơ quan đơn vị nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn hiểu được tầm quan trọng, ‎ý nghĩa của công tác dân vận; Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Trung ương nghiên cứu triển khai thực hiện cho phù hợp với thực tế đơn vị; các thành viên Ban chỉ đạo các cấp cần tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện QCDC mọi người dân biết và tham gia.

Nguyễn Nga


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu